IMG_0889
Saltkråkan Race 022
Volvo Ocean race 065
Göta kanal (2)
Volvo Ocean race 098
Windy 002
Göta kanal
Volvo Ocean race 073
Lotta 50 180
DSC_0068
Volvo Ocean race 058
Windy 029
DSC_0078

PRISLISTA


20-25 fot:  4200   – 5750:-
25-30 fot:  5750   – 6300:-
31-35 fot:  6800   – 8400:-
36-40 fot:  8700   – 10800:-
40-45 fot:  10800 – 13300:-
45-50 fot:  13300 – 16800:-


50 fot+ och flerskrovsbåtar
Maila för offert


Minidebitering 3000:-  


Resekostnader tillkommer:

660:-/tim. samt 8,40:-/Km.


Samtliga priser är ink. moms


SHIPSHAPE AB

BÅTBESIKTNING

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-


LETA GÄRNA BÅT MED HJÄRTAT MEN KÖP DEN MED HJÄRNAN


Överlåtelsebesiktning
Besiktningsmannen ska enligt den samlade expertisen ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att gå igenom hela båten, göra en kontroll av båtens skick, kondition och sjövärdighet. Dessutom kunna sätta ett relevant marknadsvärde på objektet.Vi har den kunskapen och erfarenheten.

Det finns inga felfria båtar
Vi gör en fullständig skrovbesiktning, okulär allmänbesiktning, provseglar och provkör motorer, kontrollerar drivlinor och genomför riggbesiktningar på segelbåtar. Om vi hittar eller misstänker defekter påpekar vi detta, undersöker dem noga och föreslår en lämpliga åtgärder för att rätta till dem. Köparen ska se vårt besiktningsprotokoll som en åtgärdsplan för båten, om vi inte avråder från köp redan vid besiktningstillfället och i stället råder dig som spekulant att söka ett nytt och bättre objekt.


Båtägaren har skyldighet att upplysa om de fel och brister som hen känner till. Upplysningar från säljaren bidrar till vår bedömning för att vi ska komma så nära båtens egentliga skick och marknadsvärde som möjligt.


Om en förmedlare anlitas av säljaren, övergår detta ansvar på förmedlaren, att svara för att säljaren fullgjort sin upplysningsplikt gentemot köparen. Detta bör vara reglerat genom ett uppdragsavtal, upprättat mellan säljare och mäklare. Kontrollera gärna att ett sådant avtal finns om du gör båtköpet genom en förmedlare!


Görs en affär mellan två privatpersoner gäller begreppet ”befintligt skick”. Det kan då bli svårt att i efterhand komma med klagomål. Förutsatt att upplysningsplikten är fullödig och det inte är uppenbart att säljaren försökt undanhålla fel eller brister som hen uppenbarligen borde varit medveten om vid köpetillfället. Men även vid sådana tillfällen har det visat sig svårt att få gehör vid en tvist.


Det är vår övertygelse att det ska vara köparen som väljer besiktningsman, beställer och bekostar en besiktning. Torr – och sjösättning och övriga kostnader som krävs för att båten ska kunna besiktigas på ett adekvat sätt bör säljaren stå för. Vårt råd är att inte köpa en båt med ett på förhand utskrivet besiktningsprotokoll!

Vi måste nöja oss med de muntliga uppgifter vi får av ägaren, säljaren eller förmedlaren. Därför bör nämnas att i vår besiktning ingår inte att plocka isär en båt, eller att skruva loss delar av den. Vi kan dock komma att kräva av dig som säljare att frigöra ytor och göra utrymmen tillgängliga, innan en besiktning kan äga rum.


§ En köpare har undersökningsplikt för det objekt han köper

Om man anlitar en besiktningsman anses man ha uppfyllt den plikten.Problem kan ändå uppstå om besiktningsmannen helt enkelt missar ett fel. En person som anlitar en besiktningsman, anses alltså vara medveten om de fel och brister besiktningsmannen finner vid en besiktning.


En erfaren besiktningsmans yttrande har stort bevisvärde vid en tvist. Detta kan få mycket stor betydelse vid en process. Fel och förbiseenden kan ändå inträffa, ingen är felfri.
Vi är för egen del försäkrade mot dolda fel som inte förväntas gå att upptäcka vid en normalt utförd besiktning.

§ Vårt protokoll innehåller följande bedömningspunkter:
Bottenbesiktning, bordgenomföringar, skrov, köl, roder, S-drev, drev och propellrar
Däck, överbyggnad och utvändig utrustning
Mast, stående och löpande rigg samt röstjärnsinfästningar
Invändig utrustning och inredning
Brandsläckningsutrustning och gasolinstallationer
Toalett och tankinstallationer
El-installation, laddningsutrustning och navigationsinstrument (funktionskontroll)
Säkerhetsutrustning
Motor, drivlina och motorinstallation (okulärbesiktning)
Provkörning med kontroll av varvtal, temperatur och fart
Provsegling om köparen vill genomföra en sådan.


Som kund hos oss kan du förvänta dig att snabbt få ditt besiktningsprotokoll efter att besiktningen är slutförd.
Ett förhandsbesked lämnas alltid på plats så snart besiktningen är avslutad eller via sms, om köparen inte har möjlighet att delta personligen.


§ Att bedöma en motors kondition är väldigt svårt
Det viktigaste är att man okulärt besiktigar alla utvändiga komponenter noga. Kollar olja, filter, generatorremmar m.m. Provkörning under last, så att varvtal, fart och temperatur kan kontrolleras. Lång erfarenhet av motorer och maskiner är helt avgörande för bedömningen av en motors skick.
Syftet är att finna förändringar som är onormala och som inte är förväntade vid normal användning.


Förväntade förändringar kopplat till ett visst beteende hos motorn kan vara en signal om högt slitage eller annat annalkande problem. Motorns specifika egenskaper, såsom gångtimmar och servicehistorik. Detta i kombination med möjligheten att provköra under last för att kontrollera varvtal, fart och temperatur är avgörande.

Välkommen att boka
besiktning genom oss!

Copyright © Alla rättigheter förbehållna